ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4, โรงเรียนวัดพระเลียบ อำเภอท่าศาลา, โรงเรียนวัดจอมทอง, วัดสวนศิขรบรรพต, วัดคงคาวดี, วัดเขาน้อย, บ้านเขาใหญ่ อำเอสิชล, โรงเรียนบ้านท่าน้อย อำเภอขนอม 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4104
-
2 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๗ โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดจอมทอง, บ้านน้ำขาว, วัดเขาขุนพนม, บ้านสะพานหัน, บ้านอินทนิน, วัดกลาง, วัดเจดีย์หลวง, บ้านสระบัว, บ้านในถุ้ง, บ้านปากดวด, บ้านทุ่งครั้ง, บ้ารนหนับเภา, วัดชลธาราม, ท่าศาลา, วัดพระเลียบ, วัดขรัวช่วย และโรงเรีย 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9831
-
3 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 26 โรง ได้แก่ โรงเรรียนเคียงศิริ, วัดเขาน้อย, วัดถ้ำเทียนถวาย, บ้านทุ่งเกราะ, บ้านประชาอารี, วัดยางทอง, บ้านอินทนิน, วัดธารน้ำฉา, วัดประทุมทายการาม, บ้านเขาใหญ่, บ้านทุ่งครั้ง, วัดชลธาราม, ท่าศาลา, บ้านบางฉาง, บ้านโรงเหล็ก, วัดโยธา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
11149
-
4 สถานศึกษา จำนวน 47 โรง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด, เคียงศิริ, บ้านบางฉาง, บ้านโรงเหล็ก, บ้านปากเจา, วัดขรัวช่วย, บ้านสำนักม่วง, วัดชนสังขรณพิจิตร, บ้านทุ่งครั้ง, บ้านน้ำขาว, วัดยางงาม, วัดคงคาวดี, วัดปากด่าน, บ้านควนทอง (ประชาอุทิศ), บ้านสะพานหัน, บ้ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
13898
-
5 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 17 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก, วัดชลธาราม, วัดสากเหล็ก, วัดขรัวช่วย, วัดชนสังขรณพิจิตร, บ้านทุ่งครั้ง, บ้านน้ำขาว, วัดพระเลียบ, วัดเขาขุนพนม, วัดนากัน, บ้านสะพานหัน, บ้านทุ่งชน, บ้านประชาอารี, บ้านน้ำฉา, บ้านในเขียว 2, วัดย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2350
-
6 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 17 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดชลธาราม, วัดสากเหล็ก, บ้านวังลุง, วัดชนสังขรณพิจิตร, วัดถ้ำเทียนถวาย, บ้านทุ่งเกราะ, บ้านควนทอง (ประชาอุทิศ), บ้านสะพานหัน, วัดเทวดาราม, บ้านประชาอารี, บ้านขุนทะเล, วัดยางทอง, วัดป่ากิ่ว, บ้านในตูล, วัดสุธร 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3320
-
7 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 15 โรง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1550
-
8 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 19 โรง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3268
-
9 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 9 โรง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
    รวมการผลิต  
50320