ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนอนุบาลปราณีวิทยา 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2600
-
3 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
4 โรงเรียนบ้านท่ากราง 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1600
-
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
7 โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
8 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1699
-
9 โรงเรียนวัดใหม่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
99
-
10 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
11 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
12 โรงเรียนวัดหัวถนน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
13 โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
14 โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
15 โรงเรียนวัดหนองเต่า 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
16 โรงเรียนบ้านเนินศาลา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30
-
17 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
18 โรงเรียนบ้านเนินศาลา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
19 โรงเรียนวัดใหม่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
20 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
21 โรงเรียนวัดน้ำทรง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10
-
22 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
85
-
23 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
24 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
25 โรงเรียนวัดหนองปลิง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
26 สพป.นว เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1400
-
27 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
28 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30
-
29 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
30 โรงเรียนหนองขอน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
51
-
31 โรงเรียนหนองขอน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
51
-
32 โรงเรียนวัดดอนสนวน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
33 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
34 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
35 โรงเรียนวัดศาลาแดง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
36 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
37 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิ์เหนือ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
38 โรงเรียนบ้านกระจังงาม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
39 โรงเรียนบ้านเนินศาลา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
40 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
85
-
41 โรงเรียนวัดรังงาม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
42 โรงเรียนวัดดงเมือง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
327
-
43 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิ์เหนือ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
44 โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
45 โรงเรียนวัดบ้านบน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
175
-
46 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
47 โรงเรียนบ้านปากดง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
261
-
48 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
49 โรงเรียนบ้านปากดง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
261
-
50 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
51 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
360
-
52 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิ์เหนือ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
40
-
53 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิ์เหนือ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
40
-
54 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
55 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
492
-
56 โรงเรียนสระวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
57 โรงเรียนวัดเนินสะเดา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
89
-
58 โรงเรียนวัดหนองปลิง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
59 โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
159
-
60 โรงเรียนหนองบ่อพลับ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
61 โรงเรียนวัดคลองยาง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
65
-
62 โรงเรยนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
63 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
64 โรงเรียนประชาอุทิศ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
40
-
65 โรงเรียนวัดดงกะพี้ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
66 โรงเรียนเขาทอง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1549
-
67 โรงเรียนบ้านเขาทอง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1548
-
68 โรงเรียนบ้านพรหมเขต 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
69 โรงเรียนวัดคลองยาง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
70
-
70 โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
71 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
72 โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
73 โรงเรียนวัดบางม่วง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
74 โรงเรียนวัดหาดเสลา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
235
-
75 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
76 โรงเรียนวัดคลองคาง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
333
-
77 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1248
-
78 โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
320
-
79 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
530
-
80 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
339
-
81 โรงเรียนวัดวังหิน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
82 โรงเรียนวัดวังหิน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
83 โรงเรียนบ้านธารหวาย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
160
-
84 โรงเรียนบ้านหาดสูง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
85 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
380
-
86 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
-
87 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
417
-
88 โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
111
-
89 โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
110
-
90 โรงเรียนบ้านบึงหมัน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
91 โรงเรียนบ้านเนินศาลา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
92 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
93 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
94 โรงเรียนวัดบางไซ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
95 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
130
-
96 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
220
-
97 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
-
98 โรงเรียนบ้านสระงาม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
99 โรงเรียนวัดท่านา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
100 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
101 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1300
-
102 โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
65
-
103 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
104 โรงเรียนวัดหนองปลิง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
105 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
106 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรคฺ์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1438
-
107 โรงเรียนเขาสามยอด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
232
-
108 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4614
-
109 โรงเรียนวัดวังสวัสดี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
110 โรงเรียนวัดวังสวัสดี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
290
-
111 โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
112 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
113 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1360
-
114 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
115 โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
116 โรงเรียนเขาสระนางสรง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
117 โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
118 โรงเรียนอนุบาลปราณีวิทยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
119 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
342
-
120 โรงเรียนวัดท่าไม้้ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
231
-
121 โรงเรียนวัดวังใหญ่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
60
-
122 โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
123 โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
89
-
124 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
125 โรงเรียนบ้านหนองโพลง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
59
-
126 โรงเรียนวัดหนองเขนง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
340
-
127 โรงเรียนวัดสันติธรรม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
909
-
128 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
129 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
130 โรงเรียนบ้านเนินมะกอก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
131 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่ือ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
132 โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
160
-
133 โรงเรียนบ้านซับผักกาด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
993
-
134 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
425
-
135 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
-
136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
30
-
137 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
138 วัดหัวดงใต้ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
139 โรงเรียนวัดบ้านบาด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
198
-
140 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
-
141 โรงเรียนวัดใหม่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
142 โรงเรียนวัดหัวดง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
143 โรงเรียนบ้านหนองโพลง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
48
-
144 โรงเรียนวัดทับชุมพล 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
144
-
145 โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
146 โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
147 โรงเรียนสุวรรณรัตนาราม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
148 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
60
-
149 โรงเรียนบ้านบางเคียน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
135
-
150 โรงเรียนวัดบ้านลาด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
198
-
151 โรงบเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1295
-
152 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
153 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
154 โ่รงเรียนวัดดอนใหญ่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
231
-
155 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
156 โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
157 โรงเรียนวัดหนองกลอย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
158 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
159 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
160 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
472
-
161 โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
135
-
162 โรงเรียนบ้านดงขุย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
163 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
419
-
164 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
221
-
165 โรงเรียนวัดบ้านลาด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
198
-
166 โรงเรียนวัดบางเคียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
135
167 โรงเรียนวัดหนองโก 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
609
-
168 โรงเรียนวัดกลางแดด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
152
-
169 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
170 โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
-
171 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
172 โรงเรียนวัดบางไซ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
170
-
173 โรงเรียนวัดบ้านลาด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
198
-
174 โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
175 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
176 โรงเรียนบ้านเขากะลา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
-
177 โรงเรียนวัดโปร่งสวรรค์ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
178 โรงเรียนเขาสระนางสรง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
179 โรงเรียนบ้านสระบัว 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
180 โรงเรียนบ้านปากดง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
181 โรงเรียนวัดท่าโก 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
182 โรงเรียนวัดหนองหมู 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
220
-
183 โรงเรียนวัดพระนอน 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
184 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
185 โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
186 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
187 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
188 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
7953
-
189 โรงเรียนวัดคลองคาง 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
190 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
191 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
607
-
192 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
193 โรงเรียนวัดเนินสะเดา 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
203
-
194 โรงเรียนวัดบางม่วง 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
195 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
173
-
196 โรงเรียนวัดวังไผ่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
-
197 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
444
-
198 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
210
-
199 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
200 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
-
201 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
202 โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
203 โรงเรียนบ้านปากดง 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
204 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
205 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
219
-
206 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1292
-
207 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
427
-
208 โรงเรียนบ้านเขากะลา 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
155
-
209 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
399
-
210 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
161
-
211 โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
212 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
213 โรงเรียนวัดบางม่วง 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
214 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
215 โรงเรียนวัดบางม่วง 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
216 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
217 โรงเรียนวัดนากลาง 27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
    รวมการผลิต  
93767