ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป นครสวรรค์ เขต 2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
2 สพป นครสวรรค์ เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
3 สพป นครสวรรค์ เขต 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
4 สพป นครสวรรค์ เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
5 สพป นครสวรรค์ เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
6 สพป นครสวรรค์ เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
227
-
7 สพป นครสวรรค์ เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
8 สพป นครสวรรค์ เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
9 สพป นครสวรรค์ เขต 2 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
10 สพป นครสวรรค์ เขต 2 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
11 สพป นครสวรรค์ เขต 2 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
12 สพป นครสวรรค์ เขต 2 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
    รวมการผลิต  
5197