ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2559
-
3 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป.นครสวรรค์ ่เขต 3 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
40
-
4 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
5 โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต 3 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.นครสวรรค์ เขต 3 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
7 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.นว 3 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
360
8 โรงเรียนบ้านหนองเนิน สพป.นครสวรรค์ เขต 3 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
160
-
9 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป.นครสวรรค์ เขต 3 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สพป.นครสวรรค์ เขต 3 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
11 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม สพป.นครสวรรค์ เขต 3 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
12 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 428 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
-
13 โรงเรียนบ้านหนองดู่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
699
-
14 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
399
-
15 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.นครสวรรค์ ่เขต 3 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
16 โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ สพป.นครสวรรค์ 3 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
40
-
17 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง สพป.นครสวรรค์ เขต 3 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
40
-
18 โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด สพป.นครสวรรค์ เขต 3 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
-
19 โรงเรียนวันครู (2504) สพป.นครสวรรค์ เขต 3 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
20 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง สพป.นครสวรรค์ เขต 3 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
21 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
22 โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป.นครสวรรค์ เ่ขต 3 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
-
    รวมการผลิต  
10075