ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพม. 42 และโรงเรียนในสังกัด จ.นครสวรรค์ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
2 สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี สพม.42 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
3 สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน รร.ลาดยาววิทยาคม สังกัด สพม.42 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
4 สหวิทยาเขตอัจฉราลัย รร.สตรีนครสวรรค์ สพม.42 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
5 สหวิทยาเขตวิมานลอย สังกัด สพม.42 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1368
    รวมการผลิต  
5368