ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 ห้องพัสดุ สพป.นราธิวาส เขต ๒ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
2 ห้องพัสดุ สพป.นราธิวาส เขต ๒ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
3 ห้องพัสดุ สพป.นราธิวาส เขต ๒ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
4 ห้องพัสดุ สพป.นราธิวาส เขต ๒ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
5 ห้องพัสดุ สพป.นราธิวาส เขต ๒ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
    รวมการผลิต  
2700