ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
525
2 สพป.นราธิวาส เขต 3 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
3 สพป.นราธิวาส เขต 3 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
475
4 สพป.นราธิวาส เขต 3 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
5 สพป.นราธิวาส เขต 3 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
6 สพป.นราธิวาส เขต 3 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
7 สพป.นราธิวาส เขต 3 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
    รวมการผลิต  
7500