ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นครนายก และสถานศึกษาในสังกัด 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
92970
-
2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
659
    รวมการผลิต  
93629