ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี ร.ร.วัดยาง ร.ร.บ้านสามเรือน 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
11920
2 สพป.เพชรบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8375
3 สถานศึกษาในสังกัด 41 แห่ง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
28245
4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย โรงเรียนอรุณประดิษฐ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
18535
5 สพป.เพชรบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
16462
    รวมการผลิต  
83537