ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 โรงเรียนและสพม.เขต10 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6000
-
3 โรงเรียนและสพม.เขต10 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
4 สพม.เขต10 และโรงเรียนในสังกัด 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
25
    รวมการผลิต  
16525