ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.เพชรบุรี เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1184
-
2 สพป.เพชรบุรี เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
3 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เพชรบุรี เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
    รวมการผลิต  
1434