ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพม.40 และโรงเรียนในสังกัด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
22216
2 สพม.40 และโรงเรียนในสังกัด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3579
-
3 โรงเรียนในสังกัด 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5900
-
    รวมการผลิต  
31695