ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.พิจิตร เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10310
-
2 สพป.พิจิตร เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10046
-
3 โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4749
-
4 โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
-
5 โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
-
    รวมการผลิต  
25105