ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.พิจิตร เขต 2 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
2 สพป.พิจิตร เขต 2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
3 สพป.พิจิตร เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7500
4 สพป.พิจิตร เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7500
5 สพป.พิจิตร เขต 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7000
6 สพป.พิจิตร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
7 สพป.พิจิตร เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3858
-
8 สพป.พิจิตร เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3053
9 สพป.พิจิตร เขต 2 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2560
    รวมการผลิต  
36971