ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100000
-
    รวมการผลิต  
100000