ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ภูเก็ต 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
3 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
4 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
5 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
6 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
7 โรงเรียนบ้านบางโรง 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
8 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
9 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
10 โรงเรียนบ้านบางเทา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
11 โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ15) 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
12 โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.ภูเก็ต 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
44500
-
13 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
14 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
15 โรงเรียนวัดมงคลวราราม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
16 โรงเรียนบ้านบางทอง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
17 โรงเรียนบ้านบางคู 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
18 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
19 โรงเรียนบ้านลิพอน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
20 โรงเรียนบ้านฉลอง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
21 โรงเรียนแหลมพันวา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
22 โรงเรียนบ้านกะตะฯ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
23 โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
24 โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
25 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
26 โรงเรียนบ้านกู้กู 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
27 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
28 โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
29 โรงเรียนบ้านไม้ขาว 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
30 โรงเรียนบ้านหมากปรก 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
31 โรงเรียนท่าฉัตรไชย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
32 โรงเรียนบ้านพรุจำปา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
33 โรงเรียนบ้านป่าคลอก 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
34 โรงเรียนบ้านสะปำฯ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
35 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
36 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
37 โรงเรียนเกาะโหลน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
38 โรงเรียนบ้านในทอน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
39 500 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
-
40 โรงเรียนโคกวัดใหม่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
41 โรงเรียนบ้านสาคู 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
42 โรงเรียนเกาะมะพร้าว 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
43 โรงเรียนบ้านกะหลิม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
44 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
45 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
46 โรงเรียนบ้านพารา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
47 โรงเรียนเกาะสิเหร่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
48 โรงเรียนวิชิตสงคราม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
49 โรงเรียนบ้านคอเอน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
50 โรงเรียนบ้านแหลมทราย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
51 โรงเรียนบ้านม่าหนิก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
    รวมการผลิต  
101000