ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพม.14 ,โรงเรียนในสังกัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
19900
-
    รวมการผลิต  
19900