ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.พัทลุง เขต 1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
2 สพป.พัทลุง เขต 1 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
3 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
4 ห้องอำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
5 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พัทลุง เขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
360
6 กลุ่มอำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
    รวมการผลิต  
1860