ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านลานช้าง 22 กันยายน  พ.ศ. 2559
400
-
2 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
3 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
4 โรงเรียนบ้านท่าเชียด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
5 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
6 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
7 โรงเรียนบ้านท่าเชียด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
8 โรงเรียนบ้านด่านโลด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
9 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
10 โรงเรียนบ้านช่องฟืน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
11 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
899
12 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
13 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
14 โรงเรียนวัดหวัง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
15 โรงเรียนบ้านควนแหวง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
16 โรงเรียนวัดสังฆวราราม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
469
-
17 โรงเรียนบ้านพูด กรป. กลาง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
18 โรงเรียนบ้านทอนตรน 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
19 โรงเรียนวัดท่านางพรหม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
705
-
20 โรงเรียนวัดควนโก 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
21 โรงเรียนวัดควนหมอทอง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
-
22 โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์) 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
23 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
24 วัดปัณณาราม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
25 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
26 หมู่ที่ 3,5,9,10 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
27 โร 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
28 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
29 โรงเรียนวัดท่าดินแดง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
30 โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
31 โรงเรียนบ้านบางมวง หมู่ที่ 3 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
32 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
33 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
34 โรงเรียนบ้านคู 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
35 โรงเรียนบ้านท่าวา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
36 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
37 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
38 โรงเรียนบ้านน้ำตก 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
39 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
40 โรงเรียนบ้านท่าเนียน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
445
-
41 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
42 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) ม.๘ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
43 โรงเรียนบ้านควนประกอบ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
253
44 โรงเรียนบ้านวังปริง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
45 โรงเรียนวัดพระเกิด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
46 โรงเรียนบ้านต้นสน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
47 โรงเรียนวัดฝาละมี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
48 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
49 โรงเรียนวัดท่าควาย ม.๕ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
50 สพป.พัทลุง เขต 2 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
51 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
52 โรงเรียนบ้านควนโคกยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
53 โรงเรียนวัดควนขี้แรด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
54 โรงเรียนวัดลอน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
55 โรงเรียนบ้านโคกสัก 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
56 โรงเรียนบ้านหน้าวัง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
57 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
58 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
59 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
60 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
61 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
750
-
62 โรงเรียนวัดหวัง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
63 สพป.พัทลุง เขต 2 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
64 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
900
-
65 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
66 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
67 โรงเรียนบ้านปากพล 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
68 โรงเรียนวัดนาปะขอ 27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
900
-
    รวมการผลิต  
33137