ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6000
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
    รวมการผลิต  
9200