ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
2 สพป.พิษณุโลก เขต 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
3 สพป.พิษณุโลก เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
    รวมการผลิต  
450