ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.พล 3 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
3 กลุ่มอำนวยการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
320
4 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
    รวมการผลิต  
1120