ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
2 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
590
3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
590
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
6 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
7 โรงเรียนครไทย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
8 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
9 โรงเรียนจุฬาภราชวิทยาลัย พิษณุโลก 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
10 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
12 ห้องประชุมโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
13 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
14 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
15 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
16 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
17 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
18 โรงเรียนหนองพระพิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
20 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
21 โรงเรียนพรหมพิมรามวิทยา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3999
-
22 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
23 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
    รวมการผลิต  
31928