ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนอนุบาลไพรัช 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 ศาลากลางจังหวัดพังงา / สพป.พังงา (ไปจัดกิจกรรมที่ศาลากลาง ๒๐ - ๒๑ ต.ค.๕๙) 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
560
-
3 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
4 ศาลากลางจังหวัดพังงา / สพป.พังงา (ไปจัดกิจกรรมที่ศาลากลาง ๒๐ - ๒๑ ต.ค.๕๙) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
-
5 โรงเรียนบ้านบางกัน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20
-
6 โรงเรียนบ้านบางกัน 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30
-
7 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
8 สพป.พังงา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
9 โรงเรียนบ้านบางกัน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30
-
10 โรงเรียนบ้านบางหว้า 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
11 โรงเรียนบ้านหินลาด 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
12 โรงเรียนบ้านบางวัน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
13 โรงเรียนบ้านบางเนียง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
14 สพป.พังงา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
15 โรงเรียนบ้านบางหว้า 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
16 โรงเรียนบ้านบางกรัก 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
17 โรงเรียนบ้านหินลาด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
18 โรงเรียนบ้านบางวัน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
19 โรงเรียนบ้านบางหว้า 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
20 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
21 โรงเรียนกะปง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
22 โรงเรียนบ้านบางกัน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30
-
23 โรงเรียนบ้านหินลาด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
24 โรงเรียนบ้านคลองเคียน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
25 โรงเรียนบ้านบางวัน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
26 โรงเรียนอนุบาลพังงา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1600
-
27 โรงเรียนบ้นลำแก่น 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
28 โรงเรียนบ้านบางกัน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30
-
29 โรงเรียนบ้านบางวัน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
30 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
31 โรงเรียนบ้านคุรอด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
32 โรงเรียนบ้านบางกัน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30
-
33 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
34 โรงเรียนบ้านบางด้ง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
35 โรงเรียนบ้านบางวัน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
36 โรงเรียนบ้านบางกัน 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30
-
37 โรงเรียนบ้านบางมรวน 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
38 โรงเรียนบ้านบางกัน 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30
-
39 โรงเรียนบ้านบางกัน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30
-
40 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
41 โรงเรียนบ้านบางครั่ง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
42 โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
43 โรงเรียนบ้านปากถัก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
44 สพป.พังงา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
45 โรงเรียนวัดช้างนอน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
46 โรงเรียนบ้านบางกัน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
30
-
47 โรงเรียนบ้านบางหลาม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
48 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
20
-
49 โรงเรียนบ้านบางนายสี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
53
-
50 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
51 โรงเรียนบ้านบางด้ง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
52 โรงเรียนบ้านนอกนา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
53 โรงเรียนบุญสูงอุปถัมถ์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
54 โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
108
-
55 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
56 โรงเรียนบ้านบางนุ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
127
-
57 โรงเรียนบ้านบางกรัก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
58 สพป.พังงา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
59 สพป.พังงา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
60 โรงเรียนบ้านบางกัน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
30
-
61 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
20
-
62 โรงเรียนบ้านหินลาด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
63 โรงเรียนบ้านหินร่ม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
64 โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
216
-
65 โรงเรียนวัดนารายณิการาม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
370
-
66 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
67 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1100
-
68 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
69 โรงเรียนวัดดิตถาราม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
70 โรงเรียนบ้านควน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
71 โรงเรียนบ้านบางกัน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
20
-
72 โรงเรียนบ้านคลองไส 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
73 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
74 โรงเรียนอนุบาลทับปุด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
75 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
76 โรงเรียนบ้านบกปุย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
77 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
78 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
79 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
80 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
10
-
81 โรงเรียนอนุบาลทับปุด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
82 โรงเรียนบ้านบางจัน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
83 โรงเรียนบ้านทองหลาง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
84 โรงเรียนบ้านบากัน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
85 โรงเรียนอนุบาลทับปุด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
86 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
15
-
87 โรงเรียนบ้านลำวะ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
99
-
88 โรงเรียนบ้านคลองไส ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
89 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
15
-
90 สพป.พังงา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
91 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
10
-
92 โรงเรียนบ้านควนแรด 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
    รวมการผลิต  
21303