ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
989
2 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 49 โรงเรียน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
15730
-
3 โรงเรียนในสังกัดจำนวน 7 โรงเรียน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2799
-
4 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
11410
-
5 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
32595
-
    รวมการผลิต  
63523