ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
-
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการผลิต  
1200