ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.พช.3 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 สพป.พช.3 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
-
3 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
4 สพป.พช.3 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
5 สพป.พช.3 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
6 สพป.พช.3 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
7 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
8 สพป.พช.3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
9 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
590
-
10 สพป.พช.3 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
11 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
12 สพป.พช.3 และโรงเรียนในสังกัด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
835
-
13 สพป.พช.3 และโรงเรียนในสังกัด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3065
-
14 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1083
-
15 สพป.พช.3 และโรงเรียนในสังกัด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4383
-
16 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3650
-
17 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
18 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1914
-
19 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1918
-
20 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
220
-
21 สพป.พช.3 และโรงเรียนในสังกัด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2150
-
22 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2410
-
23 สพป.พช.3 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
24 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
25 สพป.พช.3 และโรงเรียนในสังกัด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1140
-
26 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1800
-
27 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1100
-
28 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2896
-
29 สพป.พช.3 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
30 สพป.พช.3 และโรงเรียนในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1160
-
31 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
32 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
33 สพป.พช.3 และโรงเรียนในสังกัด 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
889
-
34 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
35 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
36 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
60
-
37 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 12 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
38 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
39 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
40 สพป.พช.3 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
41 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
790
-
42 สพป.พช.3 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
43 สพป.พช.3 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
650
-
44 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
45 สพป.พช.3 29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
46 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
550
-
    รวมการผลิต  
46753