ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนในสังกัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12000
    รวมการผลิต  
12000