ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพม.37 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 สพม.37 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการผลิต  
1000