ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2/โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93(บ้านลาดตะเคียน) 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1100
-
4 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 / โรงเรียนสายมิตรศึกษา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
5 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
520
-
6 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 / โรงเรียนบ้านโคกอุดม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1120
-
7 โรงเรียนสายมิตรศึกษา โรงเรียนบ้านโคกอุดม โรงเรียนบรรหารวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2530
-
8 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 /โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1300
-
9 ร.ร.บ้านบุพราหมณ์/ร.ร.บ้านหนองบัว/ร.ร.วัดรัตนชมภู/ร.ร.รักษาทรัพย์พิทยากร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2250
-
10 ร.ร.บ้านหินเทิน/ร.ร.วัดใหม่พรหมสุวรรณ/ร.ร.บ้านอุดมบรรพต/ร.ร.บ้านหนองจิก/ร.ร.บ้านวังมะกรูด/ร.ร.บ้านทุ่งแฝก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1980
-
11 ร.ร.บ้านคลองสิบสอง/ร.ร.บ้านเขากระแต/ร.ร.วัดปากน้ำ/ร.ร.บ้านหนองแหน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1430
-
12 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 /ร.ร.ในสังกัด 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
-
13 ร.ร.บ้านบุพราหมณ์/บ้านคลองปลาดุกลาย/บ่อทองวิทยา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3250
-
14 ร.ร.บ้านแก่ง/วัดจันทรังษีถาวร/บ้านชงโคสันติสุขฯ/บ้านหนองบัวหนองไผ่ล้อม/หนองสองห้อง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5300
-
    รวมการผลิต  
33280