ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 รร.คลองหาดพิทยาคม 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1099
-
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
4 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
5 รร.วังดาลวิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
6 รร.ทัพพระยาพิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1300
-
7 รร.ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
8 รร.วัดพรหมประสิทธิ์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
9 รร.วังตะเคียนวิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
10 รร.เมืองนครนายก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
11 รร.ทัพราชวิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
900
-
12 รร.วังไพรวิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
-
13 รร.สุวรรณวิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1639
-
14 รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4200
-
15 รร.สระแก้ว 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4000
-
16 รร.วังสมบูรณ์วิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
17 รร.กบินทร์วิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1999
-
18 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 อดุลศาสนกิจศึกษา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
19 รร.เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
20 รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
21 รร.บ้านนานายกพิทยากร 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
22 รร.ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
23 รร.มณีเสวตอุปถัมภ์ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
850
-
24 รร.ชืตใจชื่น 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
25 รร.ท่าเกษมพิทยา 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
26 รร.ปราจิณราษฎรอำรุง 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
6500
-
27 รร.กระทุ่มแพ้ววิทยา 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
280
-
28 รร.ประจันตราษฎร์บำรุง 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2164
-
29 รร.คลองน้ำใสวิทยาคาร 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
699
-
30 รร.องครักษ์ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1600
-
31 รร.ไทยรัฐวิทยา 7 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการผลิต  
38479