ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 27 กันยายน  พ.ศ. 2559
600
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2650
3 โรงเรียนหนองแค \"สรกิจพิทยา\" 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2300
4 โรงเรียนบ้านหมอ \"พัฒนานุกูล\" 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4800
5 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
7 โรงเรียนคณะราษฎ์บำรุงปทุมธานี 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2600
8 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
291
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
11 โรงเรียนแก่งคอย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
12 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2848
13 โรงเรียนดอนพุดวิทยา อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
310
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
15 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2559
16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
17 โรเงรียนสองคอนวิทยาคม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
18 โรงเรียนเสาไห้ \"วิมลวิทยานุกูล\" 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9999
19 โรงเรียนสุธีวิทยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
20 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
608
21 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
109
22 โรงเรียนปทุมธานี \"นันทมุนีบำรุง\" 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
950
23 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
24 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
25 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9300
26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
27 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
28 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
29 โรงเรียนปทุมวิไล 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2400
30 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
31 โรงเรียนพระพุทธบาท \"พลานุกูลวิทยา\" 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
32 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3999
33 โรงเรียนธัญบุรี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2400
34 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
229
35 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
36 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
587
38 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
39 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
40 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
41 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3999
-
42 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1050
43 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
44 โรงเรียนชัยสิทธาวาส \"พัฒน์ สายบำรุง\" 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3500
45 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1050
46 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
47 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
48 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
49 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
50 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
51 โรงเรียนธัญรัตน์ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3200
-
52 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
53 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
54 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3999
55 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
950
    รวมการผลิต  
112983