ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จังหวัดปัตตานี สังกัดสพม.15 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
2 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ จังหวัดยะลา สังกัดสพม.15 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
3 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี สังกัดสพม.15 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
4 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา จังหวัดปัตตานี สังกัดสพม.15 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา สังกัดสพม.15 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
550
-
6 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล จังหวัดยะลา สังกัดสพม.15 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
7 โรงเรียนแม่ลานวิทยา จังหวัดปัตตานี สังกัดสพม.15 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
8 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี สังกัดสพม.15 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1520
-
9 โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดนราธิวาส สังกัดสพม.15 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
10 โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส สังกัดสพม.15 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
11 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ จังหวัดยะลา สังกัดสพม.15 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
13 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ จังหวัดปัตตานี สังกัดสพม.15 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
99
-
14 โรงเรียนตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส สังกัดสพม.15 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
15 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม จังหวัดปัตตานี สังกัดสพม.15 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
16 โรงเรียนตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส สังกัดสพม.15 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
17 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล จังหวัดยะลา สังกัดสพม.15 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
18 โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา สังกัดสพม.15 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
19 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ จังหวัดยะลา สังกัดสพม.15 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
-
20 โรงเรียนราชมุนีรังสฤกษ์ จังหวัดปัตตานี สังกัดสพม.15 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
21 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา จังหวัดปัตตานี สังกัดสพม.15 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
22 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส สังกัดสพม.15 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
23 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา จังหวัดยะลา สังกัดสพม.15 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
24 โรงเรียนตากใบ จังหวัดนราธิวาส สังกัดสพม.15 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
25 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดปัตตานี สังกัดสพม.15 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
26 โรงเรียนกาบังพิทยาคม จังหวัดยะลา สังกัดสพม.15 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
    รวมการผลิต  
11699