ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
    รวมการผลิต  
1200