ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
650
-
2 สพป.ปัตตานี เขต 3 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
    รวมการผลิต  
1250