ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
15000
-
2 โรงเรียนในสังกัด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5448
-
3 โรงเรียนในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9883
-
4 โรงเรียนในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
29470
-
5 โรงเรียนในสังกัด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12598
-
6 โรงเรียนในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
11314
-
    รวมการผลิต  
83713