ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ราชบุรี เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
2 โรงเรียนในสังกัด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
32500
-
3 โรงเรียนในสังกัด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
12500
-
    รวมการผลิต  
45600