ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
4 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
5 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
6 โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง) 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
7 โรงเรียนบ้านจาน 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
8 โรงเรียนบ้านสวนมอญ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
9 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
10 โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
101
-
11 โรงเรียนบ้านอีง่อง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
12 โรงเรียนบ้านโคกมอน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
99
-
13 โรงเรียนบ้านงูเหลือม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
14 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
30
15 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
16 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
17 โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
18 โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
19 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
20 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
21 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
22 โรงเรียนบ้านป่าดวน 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
23 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
24 โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
    รวมการผลิต  
11780