ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.รอ.2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 สพป.รอ.2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
3 สพป.รอ.2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
4 รร.บ้านเหล่าติ้ว สพป.รอ.2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
5 รร.บ้านหนองยางหนองไผ่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
6 รร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
7 รร. เมืองทุ่งวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2599
-
8 สพป.รอ.2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
    รวมการผลิต  
9096