ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพม 27 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
    รวมการผลิต  
3000