ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ร้อยเอ็ด 3 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
2 โรงเรียนบ้านดงกลาง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
3 โรงเรียนบ้านโพนทอง ม.2 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
4 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
5 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
6 โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
7 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
8 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
    รวมการผลิต  
3950