ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4900
-
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัดและบ้านพักข้าราชการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
21100
-
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัดและบ้านพักข้าราชการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัดและบ้านพักข้าราชการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
9497
-
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
950
-
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัดและบ้านพักข้าราชการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
630
-
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัดและบ้านพักข้าราชการ 25 เมษายน  พ.ศ. 2560
350
-
    รวมการผลิต  
50927