ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.รย.2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
2 สพป.รย.2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1486
-
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4899
-
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
699
-
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
292
-
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1299
-
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1022
-
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2666
-
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
545
-
    รวมการผลิต  
13507