ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น 3 และ โรงเรียนในสังกัดจำนวน 129 โรงเรียน 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
27800
2 ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น 3 และ โรงเรียนในสังกัดจำนวน 129 โรงเรียน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
41700
3 ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น 3 และ โรงเรียนในสังกัดจำนวน 129 โรงเรียน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
41700
4 ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น 3 และ โรงเรียนในสังกัดจำนวน 129 โรงเรียน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
27800
5 กลุ่มอำนวยการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
6 กลุ่มอำนวยการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
    รวมการผลิต  
141000