ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
2 ห้องประชุมประทุมชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
3 โรงเรียนยางรากวิทยา จ.ลพบุรี 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
4 หอประชุมของโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.ชัยนาท 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4320
5 โรงเรียนยางรากวิทยา จ.ลพบุรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
6 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม จ.อ่างทอง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
7 โรงเรียนยางรากวิทยา จ.ลพบุรี 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
8 โรงเรียนอุลิตไพบุลย์ชนูปถัมย์ จ.ชัยนาท 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
9 โรงเรียนหันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
10 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม จ.อ่างทอง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
12 โรงเรียนยางรากวิทยา จ.ลพบุรี 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
13 โรงเรียนทองเอนวิทยา จ.สิงห์บุรี 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
16 โรงเรียนโคกตูมวิทยา จ.ลพบุรี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
17 โรงเรียนทองเอนวิทยา จ.สิงห์บุรี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
18 โรงเรียนหันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
19 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม จ.อ่างทอง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
20 โรงเรียนทองเอนวิทยา จ.สิงห์บุรี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
21 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม จ.อ่างทอง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
23 หอประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จ.ชัยนาท 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
24 หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จ.อ่างทอง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
25 หอประชุมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จ.ลพบุรี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2800
26 โรงเรียนวิเศษชัยชาญ\"ตันติวิทยาภูมิ\" จ.อ่างทอง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
27 หอประชุมโรงเรียนบ้านเบิกวิทยา จ.ลพบุรี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1450
28 โรงเรียนโยธินบูรณะ จ.อ่างทอง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
29 โรงเรียนลำสนธิวิทยา จ.ลพบุรี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
30 โรงเรียนโคกตูมวิทยา จ.ลพบุรี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
32 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา จ.ลพบุรี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
33 หอประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จ.ชัยนาท 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
34 โรงเรียนทองเอนวิทยา จ.สิงห์บุรี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
35 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม จ.อ่างทอง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
36 หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จ.อ่างทอง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
37 หอประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จ.ชัยนาท 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
39 โรงเรียนทองเอนวิทยา จ.สิงห์บุรี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
40 หอประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จ.ชัยนาท 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
42 โรงเรียนบางระจันวิทยา จ.สิงห์บุรี 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
43 โรงเรียนบางระจันวิทยา จ.สิงห์บุรี 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
    รวมการผลิต  
46220