ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สถานศึกษาในสังกัดสพป.สงขลา เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
2 สพป.สงขลา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
15000
    รวมการผลิต  
15050