ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
909
-
2 สพป.สงขลา เขต 3 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1390
-
3 โรงเรียนในสังกัด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1845
-
4 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
-
5 ʾ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
533
-
6 สพป.สงขลา เขต 3 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
    รวมการผลิต  
5476