ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.สมุทรสงคราม 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 โรงเรียนในสังกัด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6416
-
3 สพป.สมุทรสงคราม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
4 สพป.สมุทรสงคราม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
5 สพป.สมุทรสงคราม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
950
-
6 สพป.สมุทรสงคราม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
6000
-
7 สพป.สมุทรสงคราม 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
-
8 สพป.สมุทรสงคราม 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2470
-
    รวมการผลิต  
18835