ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.สมุทรสาคร และโรงเรียน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5760
2 โรงเรียนในสังกัด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
    รวมการผลิต  
6460