ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.สระแก้ว เขต 1 และสถานศึกษา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
2 สพป.สระแก้ว เขต 1 และสถานศึกษา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
15000
3 สพป.สระแก้ว เขต 1 และสถานศึกษา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
4 สพป.สระแก้ว เขต 1 และสถานศึกษา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
25000
5 สถานศึกษาในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
6 สพป.สระแก้ว เขต 1 และสถานศึกษา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
7 สถานศึกษาในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
8 สถานศึกษาในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
9 สถานศึกษาในสังกัด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
10 สถานศึกษาในสังกัด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
11 สถานศึกษาในสังกัด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
12 สถานศึกษาในสังกัด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
13 สถานศึกษาในสังกัด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
25000
    รวมการผลิต  
135000